Powrót do Aerfortis.pl+48 32 2619837biuro@aerfortis.pl
Innowacyjna technologia produkcji przyrządów wysokiej i bardzo wysokiej częstotliwości na bazie galwanoplastyki wielowarstwowej. Projektowanie urządzeń, ich elementów i systemów w zakresie wysokich i bardzo wysokich częstotliwości wiąże się z całym szeregiem zdefiniowanych wymagań, zarówno pod względem konstrukcyjnym, jak i fizycznych parametrów wyrobów końcowych. Może być ono zrealizowane z powodzeniem, pod warunkiem spełnienia specyficznych wymagań stawianych urządzeniom w tym zakresie:

Powinny one posiadać:
• wysoką wytrzymałość mechaniczną przy minimalnych wymiarach oraz masie,
• charakteryzować się niskimi kosztami wytworzenia podczas produkcji masowej,
• posiadać zdolność produkcyjną, łatwość produkcji, wysoką niezawodność połączeń poszczególnych węzłów i odcinków mini-transmisji, przy jednoczesnym zapewnieniu wygody ich montażu, demontażu i konserwacji podczas użytkowania;
• Stosowane materiały, sposoby i dokładność ich obróbki oraz stopień czystości powierzchni doprowadzających prąd muszą zapewniać wysoką przewodność elektryczną, co gwarantuje najmniejsze straty energii w liniach transmisji;
• Ich konstrukcja powinna zapewniać minimalne tłumienie energii wewnątrz linii transmisji na złączach (kołnierzach), pod warunkiem wystarczająco dobrej koordynacji ekranowania, zapewniającej brak promieniowania.
Stosowane obecnie tradycyjne koncentryczne, paskowe i falowodowe linie transmisji przy produkcji urządzeń w zakresie wysokiej i bardzo wysokiej częstotliwości, nie odpowiadają współczesnym wymogom stawianym systemom wielofunkcyjnym. Wymagają one znacznych nakładów czasu i środków podczas produkcji oraz bardzo często są nieporęczne, bądź też trudne w eksploatacji. Alternatywą dla istniejących konstrukcji, technologii, zasad projektowania i produkcji urządzeń w zakresie wysokiej i bardzo wysokiej częstotliwości może stać się zupełnie nowa technologia falowodowo-zintegrowana, oparta na bazie galwanoplastyki wielowarstwowej z elementami montażu galwanoplastycznego. Zaproponowana technologia jest bezodpadowa, daje znaczne oszczędności deficytowych materiałów, pozwala na uzyskanie monolitycznych, wystarczająco trwałych wyrobów, wykonanych z precyzją, przy praktycznie zerowej chropowatości powierzchni wewnętrznych, zapewniających dobrą przewodność i wysoką odporność na korozję. Wielowarstwowe, elektryczne osadzanie metalu umożliwia produkcję urządzeń w zakresie wysokiej i bardzo wysokiej częstotliwości z dowolnymi, określonymi cechami elektrycznymi i fizycznymi w zakresie kontroli przewodnictwa cieplnego. Unikalne możliwości technologii wielowarstwowej galwanoplastyki z elementami montażu galwanoplastycznego pozwala na:
• produkcję urządzeń o dowolnej złożoności poprzez elektrochemiczne łączenie splatanie poszczególnych elementów i zespołów;
• wprowadzanie w warstwę metalową innych metalowych i niemetalowych elementów i zespołów o określonej konfiguracji;
• regulowanie grubości warstwy elektrolitycznie osadzonego metalu w dowolnym miejscu linii transmisji.
Wyniki przeprowadzonej pracy badawczej i praktycznej z tego zakresu, potwierdzają, że produkty wykonane według proponowanej technologii z zastosowaniem matryc wielokrotnego użytku, nie tylko wykazują pozytywne cechy tradycyjnych systemów falowodowych, ale, pod względem swoich cech technicznych, eksploatacyjnych i innych, przewyższają je, nie przejawiając przy tym jakichkolwiek wad. Udowodniono, że technologia ta pozwala poprawić jakość, niezawodność i zdolność produkcyjną wyrobów, a także obniżyć koszty produkcji, zmniejszyć ich masę 10-100 krotnie, a gabaryty w 2-4 krotnie. Powyższe argumenty wyraźnie pokazują, że proponowana technologia może być z powodzeniem stosowana, zarówno przy produkcji wyrobów do określonych celów w branży kosmicznej (przekaźniki, moduły nadawczo-odbiorcze, nadajniki i inne), jak i przy produkcji różnych systemów komunikacyjnych i nawigacyjnych.